تسهیلگری برای طرح سرای تجربه

تسهیلگری برای طرح سرای تجربه در پنج محلۀ پایلوت این طرح در حال اجرا است. به گفتۀ زینب نصیری مدیر کل سلامت شهرداری تهران (به نقل از ایرنا در تاریخ…

ادامه مطلب تسهیلگری برای طرح سرای تجربه