مدرسۀ تسهیلگری ایران، با هدف ترویج دانش و تجربیات تسهیلگری، فعالیت خود را در سال 1399، زیر نظر شرکت های «چکاد نواندیشان نیکا» و «چکاد نواندیشان پویان»؛ آغاز کرده است. اهمیت ترویج تسهیلگری برای پیشرفت و ارتقاء جامعه و سازمان ها از جمله دلایل اصلی راه اندازی این مدرسه بوده است.

چشم انداز ما آشنایی بیش تر اشخاص حقیقی و حقوقی با اهمیت و ضرورت تسهیلگری، مزایا و مهارت های مرتبط با آن است.

حوزه های فعالیت ما در بخش های زیر می باشد:

  1. برگزاری دوره های مرتبط با تسهیلگری برای اشخاص حقیقی و حقوقی و تربیت تسهیلگر در حوزه های مختلف
  2. ارائۀ فایل های آموزشی برای نشر و گسترش دانش تسهیلگری
  3. نگارش تجارب و درس آموخته های حاصل از فعالیت ها و پروژه های مختلف مرتبط با تسهیلگری برای هم افزایی بیش تر در این حوزه
  4. برگزاری نشست های تخصصی
  5. ترجمۀ برخی از منابع به روز جهت بهره گیری تسهیلگران و علاقه مندان از تجربیات و دانش جهانی

 

آشنایی با مدیران مدرسۀ تسهیلگری ایران:

من مریم ملائی، کارشناس ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه تهران هستم. در مقطع کارشناسی، برنامه ­ریزی اجتماعی را در دانشگاه تهران خواندم و بعد از آن در رشتۀ توسعۀ روستایی گرایش مدیریت توسعه در مقطع ارشد مشغول به تحصیل شدم. حدود 8 سال است که در حوزۀ علوم اجتماعی، پژوهش و تسهیلگری می ­کنم. عمدتا در میدان شهری تسهیلگری کرده­ ام ولی تجارب مختلفی از تسهیلگری در روستا هم دارم.

5 سال  است که شرکت «چکاد نواندیشان پویان» را در حوزۀ پژوهش و تسهیلگری علوم اجتماعی تأسیس کرده ام. سه حوزۀ علاقه‌مندی دارم که عبارتند از: «سالمندان»، «جنسیت» و «اجتماعات محلی» و عموما در این سه حوزه کار می ­کنم.

راهبری تخصصی تیم های تسهیلگری، پایش و ارزشیابی این پروژه ها، تسهیلگری در میدان های مختلف شهر، روستا و سازمان ها و تسهیلگری در فعالیت های مرتبط با اقشار آسیب پذیر، از اهم علایق و تخصص های من در حوزۀ تسهیلگری است.