You are currently viewing فرمول جادویی تسهیلگر برای بهره وری در یک گروه

فرمول جادویی تسهیلگر برای بهره وری در یک گروه

فرمول جادویی تسهیلگر برای بهره وری در یک گروه

فرمول جادویی تسهیلگر برای بهره وری در یک گروه چیه؟

اینه که بتونه فرایند حرکت رو به سمت اهداف مورد نظر گروه به شیوۀ مؤثر دست بگیره و بهره وری بالقوه یک گروه رو از طریق کم کردن یا حذف کردن اتلاف ها و از دست دادن هایی که در یک فرایند هست و اضافه کردن دستاوردها و منافع یک گروه حداکثری کنه و در نهایت بهره وری واقعی رو به بهترین و موثرترین شکل ممکن رقم بزنه.

در نتیجۀ این کاره که دارایی های یک گروه به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار می گیره و هدر رفت اجتماعی (social loafing) و بازداری اجتماعی (social inhibition) حذف یا حداقلی می شه.

دیدگاهتان را بنویسید