You are currently viewing دورۀ جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور

دورۀ جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور

برگزاری دورۀ جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور

این دوره توسط مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با تدریس مریم ملائی، در دو ماه متوالی دی و بهمن برگزار شده است؛ دوره مجموعا مشتمل بر 8 جلسۀ آموزشی آنلاین (4 جلسه برای هر دوره) و دو ماه پشتتیبانی در گروه واتساپ (یک ماه برای هر دوره) بوده است.

سرفصل های دوره در محورهای آموزشی زیر ارائه شده است:

✍️کلیات پایش و ارزشیابی

✍️ شاخص ها در پایش و ارزشیابی و چگونگی تعیین آن ها در اقدامات اجتماع محور

✍️ اجزای پایش و ارزشیابی و طراحی پلن پایش و ارزشیابی اقدامات اجتماع محور با تاکید بر لاجیک مدل ارزشیابی

✍️ انواع پایش و ارزشیابی با تاکید بر شرح پایش و ارزشیابی مشارکتی

لازم به ذکر است که تمرین های جلسات در گروه واتساپی به اشتراک گذاشته شده و شرکت کنندگان در دوره ضمن تقسیم بندی در گروه های فرعی (3 گروه فرعی برای هر دوره) به تمرین و ارائه در ابتدای هر جلسه پرداخته اند که این کار زمینۀ تعامل مداوم و مستمر ایشان و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات را نیز فراهم نموده است.

خبر این کارگاه در سایت مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در قسمت اخبار با عنوان «کارگاه آنلاین دوره جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور» به آدرس زیر درج شده است:
https://cws.ut.ac.ir/community-oriented-actions

پینوشت: مریم ملائی، مدیر مدرسۀ تسهیلگری ایران، مدرس این دوره بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید