You are currently viewing تسهیلگری و سلامت اجتماعی سالمندان

تسهیلگری و سلامت اجتماعی سالمندان

سلامت اجتماعی یا همان Social Health یکی از ابعاد مهم سلامتی است که تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. یکی از محققان مطرح در این حوزه کییز (1998) است. وی سلامت اجتماعی را به عنوان گزارش شخصی فرد از کیفیت ارتباطش با دیگران تعریف می ­کند. سلامت اجتماعی در این مفهوم یعنی درک فرد از اجتماع به صورت یک مجموعۀ معنی ­دار، قابل فهم، دارای نیروی بالقوه برای رشد و شکوفایی همراه با این احساس که متعلق به جامعه است و خود را در اجتماع و پیشرفت آن سهیم بداند.

در هستۀ اصلی بحث از سلامت اجتماعی آن چه اهمیت دارد، رابطۀ شبکۀ ارتباطات اجتماعی و سازگاری میان فرد و محیط است و از این رو، این موضوع برای سالمندان عطف به شرایط و وضعیت دوران سالمندی و الزاماتی مثل حفظ استقلال سالمند، جلوگیری از تنهایی و طرد، مشارکت در اجتماع و داشتن شبکۀ ارتباطی و حمایت اجتماعی گسترده، عاملیت و کنشگری فعال و سایر موارد دیگر بسیار مهم خواهد بود.

یکی از مهم ترین تأثیراتی که رویکرد تسهیلگری برای سلامت اجتماعی سالمندان دارد، آن است که در این رویکرد، تسهیلگر از منظر متخصص بیرونی و با نگاه بالا به پایین در تعامل با سالمندان قرار نخواهد گرفت و بنابراین نگاهی مبتنی بر ناتوانی و احیانا نادانی به سالمندان نخواهد داشت، بلکه در مقابل به آن ها می گوید که اصل شما هستید، شما هستید که می دانید، می توانید و به جای رویکردی که سالمند را صرفا گیرنده خدمت بدون فاعلیت فرض می کند، برای سالمندان بستری مبتنی بر تسهیل فعالیت را ایجاد می کند. بستری که فرصت دیده شدن و شنیده شدن را برای این گروه سنی فراهم کرده و کمک می کند تا خود سالمندان از فکر، نظرات و ایده هایشان بگویند، از تخصص ها و مهارت هایشان استفاده کنند، فعالیت داشته باشند و به واسطۀ ایجاد گروه و شبکه سازی یک هم افزایی را فراهم کنند. همچنین تسهیل امکان جذب و مشارکت سالمندان در اجتماعات محلی و فعالیت سالمند به عنوان یک عضو موثر و دارای توانمندی عطف به بررسی مهارت ها و توانمندی ها و تقسیم نقش بر اساس توانایی ها، از عمده فعالیت های دیگری است که تسهیلگر در ارتباط با سالمندان انجام می دهد و ارتقای سلامت اجتماعی آنان را میسر می کند.

تصویر حاضر مربوط به کارگاهی برای دبیران مناطق 22 گانۀ کانون اجتماع محور سالمندان شهر تهران است که برای ادارۀ کل سلامت شهر تهران در سال 1398 برگزار شده است و تسهیلگر این کارگاه خانم مریم ملائی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید