You are currently viewing تسهیلگری برای طرح سرای تجربه

تسهیلگری برای طرح سرای تجربه

تسهیلگری برای طرح سرای تجربه در پنج محلۀ پایلوت این طرح در حال اجرا است.

به گفتۀ زینب نصیری مدیر کل سلامت شهرداری تهران (به نقل از ایرنا در تاریخ 13 بهمن 1398)، در بخش اول سرای تجربه در تمامی سراهای محله‌های منتخب، نسبت به بازبینی و باز طراحی تمامی بخش‌ها و زیرمجموعه‌ها با تاکید بر نیازها و اولویت سالمندان اقدام می‌شود به نحوی که کارگاه‌های آموزشی و مهارت آموزشی، فضاهای ورزشی و هنری، خانه کودک و کتابخانه متناسب با ارائه خدمت به سالمندان دایر می‌شوند. در بخش دوم نیز با توجه به ظرفیت‌های فکری، تخصصی و تجربی سالمندان از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این قشر از جامعه برای بهبود کیفیت زندگی سایر شهروندان در سطح محله استفاده خواهد شد، این اقدامات به معنای آن است که فضایی مختص تبادل تجربه با سالمندان و ارائۀ خدمات تخصصی با تاکید بر نیازهای بین نسلی فراهم می‌شود.

در سرای تجربه هدف آن است تا روح حاکم بر سرای محلات و رویکرد تمامی اعضا حاضر به سمت پذیرش سالمند به عنوان یکی از گروه‌های توانمند جامعه، شناخت نیازها و حساسیت‌ها و نقش‌دهی به این گروه در فعالیت‌های اجتماعی و رفع تبعیض سنی تغییر پیدا کند.

تسهیلگری این طرح در راستای جلب مشارکت ذینفعان و کمک به تسهیل اجرای هرچه مؤثرتر این طرح اقداماتی مانند تحلیل ذینفعان، تدقیق خط پایه و تعیین اهداف مورد انتظار، طراحی برنامۀ اقدام و تسهیل اجرای مؤثر برنامه ها را در محلات پایلوت مورد توجه قرار داده است.

شرکت چکاد نواندیشان از تیرماه سال جاری با کمک تسهیلگران متخصص زیر نظر مجری طرح سرکار خانم مریم ملائی، در پنج محلۀ پایلوت مشخص شده توسط اداره کل سلامت شهرداری تهران یعنی محلاتِ دریان نو با تسهیلگری خانم سارا نیک بنیاد (منطقۀ 2)؛ امیرآباد با تسهیلگری خانم مریم عطاریه (منطقۀ 6)؛ ارامنه با تسهیلگری خانم مریم عطاریه (منطقۀ 7)؛ شهرک اکباتان با تسهیلگری خانم سارا نیک بنیاد (منطقۀ 5) و شهید غیوری با تسهیلگری خانم حلیمه افشارزاده (منطقۀ 20) مشغول به فعالیت است.

تصویری که ملاحظه می کنید مربوط به جلسۀ شورای برنامه ریزی محله امیرآباد با تسهیلگری خانم عطاریه است.

دیدگاهتان را بنویسید